• en
  • ru
  • zh-hant
  • ko
  • en
  • ru
  • zh-hant
  • ko
EN RU

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na najwyższym poziomie w prowadzeniu cywilnych, administracyjnych i karnych spraw sądowych oraz w negocjacjach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, reprezentując naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań, poczynając od negocjacji ugodowych i przygotowania sprawy, poprzez prowadzenie sprawy przed sądami, a skończywszy na egzekucji orzeczeń. Z sukcesem reprezentowaliśmy w postępowaniach wiele polskich i zagranicznych firm. Nasza praktyka obejmuje między innymi zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami polubownymi i arbitrażowymi. Mając świadomość, że postępowania przed sądami są ostateczną drogą ochrony interesów firm, zajmujemy się również prowadzeniem negocjacji przedprocesowych mających na celu osiągnięcie rezultatu bez kierowania sprawy na drogę sądową.

Kancelaria FGGK świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw zarówno polskich jak i zagranicznych działających w Polsce. Oferujemy zastępstwo w różnego rodzaju postępowaniach, jak też prawne wsparcie w codziennej działalności naszych Klientów.

W ramach bieżącej obsługi prawnej firm zapewniamy m.in. przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, przygotowywanie wewnętrznych dokumentów (regulaminy, uchwały), doradztwo w sprawach pracowniczych, prowadzenie szkoleń i konferencji.

Obsługę prawną firm prowadzimy w języku polskim, angielskim i rosyjskim. W celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez naszych Klientów współpracujemy z biurami księgowymi, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi i notariuszami.

Wśród dziedzin naszych specjalizacji jedno z wiodących miejsc zajmuje prawo nowych technologii, obejmujące nie tylko kwestie związane z prawem własności intelektualnej, ale także e-commerce, własności i ochrony danych (w tym również danych osobowych), ochrony programów komputerowych, oraz spraw regulowanych przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu kontraktów IT, umów prawa autorskiego, w tym także złożonych umów licencyjnych, regulaminów portali internetowych, polityk prywatności oraz innych dokumentów niezbędnych w pracy nowoczesnego przedsiębiorstwa. Posiadamy praktyczną wiedzę na temat elektronicznych instrumentów płatniczych, oraz znajomość środowiska i problemów prawnych firm działających w branży nowych technologii.

Kancelaria FGGK posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej Cudzoziemców, zapewniając im doradztwo prawne na najwyższym poziomie oraz prowadzenie spraw m.in. w zakresie:

• legalizacji pobytu Cudzoziemców w Polsce,
• uzyskania obywatelstwa polskiego,
• uzyskania zezwolenia na pracę,
• zakupu nieruchomości w Polsce przez Cudzoziemców,
• prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski,
• rozwodu związku małżeńskiego zawartego z obywatelami polskimi,

Współpracujemy także z notariuszem i tłumaczem przysięgłym w celu zapewnienia naszym Klientom prawidłowego przygotowania dokumentacji, niezbędnej w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Wielu z naszych klientów to polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, którym doradzamy w zakresie szeroko pojętej ochrony marki przedsiębiorstwa. Wsparcie prawne kancelarii sprowadza się w szczególności do działania na gruncie ustaw, takich jak prawo własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty itp.), prawo autorskie, ochrona dóbr osobistych, prawo mediów czy zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zapewniamy również naszym klientom wsparcie prawne w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce i Europie.

Ponadto kancelaria posiada duże w zakresie ochrony biznesu na gruncie prawa karnego. Podrabianie produktów, czyny nieuczciwej konkurencji, wyłudzenia towarów czy utrudnianie egzekucji wierzytelności stanowią częstokroć przestępstwa, ścigane z urzędu, bądź na wniosek. Specyfika postępowań karnych tego rodzaju wymaga aktywnego uczestnictwa pokrzywdzonego na każdym z etapów sprawy. Adwokaci naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych i osób prywatnych w postępowaniach karnych począwszy od fazy zawiadomienia o przestępstwie bądź wniosku o ściganie, poprzez postępowanie przygotowawcze (śledztwo lub dochodzenie), a także postępowanie przed sądami wszystkich instancji.

Zawodowe zainteresowania zespołu naszej Kancelarii skupione są m.in. wokół zamówień publicznych. Oferujemy profesjonalne doradztwo z tego zakresu. Pomagamy klientom na wszystkich etapach postępowania zamówienia publicznego. Nasze usługi obejmują m.in. przygotowanie dokumentacji postępowania, opiniowanie prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego, udział w postępowaniach odwoławczych, doradztwo na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Mamy doświadczenie w zakresie zamówień realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) oraz zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Doradzamy na rzecz zamawiających (podmiotów publicznych) jak i wykonawców (podmiotów prywatnych).

Koncentrujemy się na dostarczaniu konkretnych i praktycznych rozwiązań firmom rozpoczynającym działalność, umożliwiając im realizację wyznaczonych celów.
Nasza specjalizacja w obszarze nowych technologii pozwala zrozumieć nam i odpowiadać na potrzeby startupów działających w tej branży ze zrozumieniem specyfiki prowadzonego przez nich biznesu. Usługi Kancelarii obejmują kwestie zarówno utworzenia firmy, stworzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i rozwoju działalności oraz doradztwa prawnego niezbędnego na tym etapie. Kancelaria posiada również bogate doświadczenia w zakresie tworzenia i negocjacji umów inwestycyjnych z podmiotami finansującymi działalność startupów.

FGGK Freliszka Gosk-Grodzka Karwowski Adwokaci Radcowie Prawni Spółka Partnerska jest polską Kancelarią prawną działającą w Warszawie.

Kancelaria założona została przez adwokatów Krzysztofa Freliszkę i Michała Karwowskiego, jako wyspecjalizowana firma prawnicza zajmująca się przede wszystkim sporami sądowymi z zakresu obrotu gospodarczego, własności intelektualnej i nowych technologii W 2016 roku do grona wspólników kancelarii dołączyła adwokat Edyta Gosk-Grodzka poszerzając dodatkowo działalność kancelarii m.in. o sprawy z zakresu zamówień publicznych, funduszy unijnych i motoryzacji. Łącząc działalność zawodową z edukacyjną, zaangażowaliśmy się również we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie tzw. start-up‘ów.

Mimo, że nasza siedziba znajduje się w Warszawie, prowadzimy sprawy na terenie całej Polski, komunikując się z naszymi klientami również w języku angielskim i rosyjskim.

INTERNATIONAL DESKS

CHINESE DESK KOREAN DESK RUSSIAN DESK

KRZYSZTOF FRELISZKA

Adwokat, absolwent WPiA UW, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie w procesach sądowych, obejmujące w szczególności reprezentację w licznych postępowaniach gospodarczych i cywilnych. Uczestniczył w projektach doradczych na rzecz Ministerstwa Skarbu i jednostek samorządu terytorialnego, a także w procesie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa.

EDYTA GOSK-GRODZKA

Adwokat/radca prawny, członek izby adwokackiej w Warszawie i okręgowej izby radców prawnych w Warszawie. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego, prawa motoryzacyjnego i zamówień publicznych. Świadczy stałą pomoc prawną polskim i zagranicznym firmom działającym w Polsce. Wspiera przedsiębiorców zagranicznych rozpoczynających działalność na polskim rynku. Prelegent wielu konferencji z zakresu ochrony danych. Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim. Kieruje Korean desk w Kancelarii.

MICHAŁ KARWOWSKI

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, rotarianin. Od 2006r. prowadzi samodzielną praktykę w Warszawie obejmującą w szczególności spory sądowe, zagadnienia prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawnokarną ochronę działalności gospodarczej. Autor publikacji z dziedziny postępowania cywilnego. Twitter: @mjkarwowski

LENA DĄBROWSKA

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w zakresie dotyczącym prawnokarnych aspektów praw własności przemysłowej. Autorka publikacji z zakresu procedury cywilnej oraz postępowania karnego.

ELIZA STAWICKA

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym i własności przemysłowej. W kancelarii od października 2008.

BOGDAN WERNIK

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca branży transportowej i specjalista z zakresu prawa transportowego oraz prawa przewozowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych, w szczególności związanych z prawno-administracyjnymi aspektami branży transportowej, a także z reglamentacją działalności gospodarczej. Doradza i prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze stypizowane w kodeksie karnym.

Kamil Kistryn

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorstw branży energetycznej z sektorów paliw płynnych, gazownictwa oraz odnawialnych źródeł energii.. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego. Prowadzi też bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

SANDRA FORBERT

Młodszy prawnik. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa karnego oraz prawa własności przemysłowej. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu windykacji należności oraz sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, między innymi takimi jak opracowywaniem zgłoszeń rejestracyjnych, korespondencją z urzędami patentowymi oraz analizą rynku pod kątem podobieństwa znaków towarowych.

MAGDALENA NAGÓRSKA

Kierownik biura Kancelarii, z którą jest związana jest od 2013 roku. Studentka V roku prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Do jej zadań należy koordynowanie obsługi administracyjnej, czynności księgowo – finansowe oraz kadrowe, jak również współpraca z organami ścigania w zakresie procedur celnych. Dba o utrzymywanie dobrych relacji z klientami Kancelarii, organizację sprawnej pracy biura i terminowe wykonywanie zleceń.

ROKSANA ZAWADZKA

Asystentka Biura. Opowiada za obsługę administracyjną sekretariatu Kancelarii, bieżące wsparcie pracy prawników, obieg oraz archiwizację dokumentów oraz obsługę korespondencji.

JAKUB WILK

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się prawem cywilnym oraz handlowym.

NANNAN WANG

Partner we współpracującej kancelarii Rainmaker Law Firm z siedzibą w Pekinie. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z podmiotami z Europy środkowej i wschodniej. Prowadzi bieżącą obsługę prawną zarówno przedsiębiorstw państwowych, jak i przedsiębiorców prywatnych, a także start-up. Współpracuje ściśle z Kancelarią przy obsłudze europejskich przedsiębiorców inwestujących na terenie Chin, jak również przedsiębiorców chińskich inwestujących w Polsce.

Zaufanie, jakim obdarzyli nas klienci jest kluczową wartością w funkcjonowaniu Kancelarii. Jest ono wynikiem wieloletniej pracy naszych prawników i obecności Kancelarii na polskim rynku prawnym.

Doświadczeniu w kluczowych dla naszej praktyki dziedzinach prawa towarzyszyło poznanie specyfiki biznesowej wielu obszarów działalności gospodarczej. Pozwoliło nam to na owocną współpracę z Klientami z wielu, nieraz bardzo różniących się branży biznesu: od usług doradczych po przemysł stalowy i energetyczny.

ZAUFALI NAM

Dlaczego powinieneś wybrać nas?

Naszą najlepszą wizytówką są zadowoleni Klienci, a głównym atutem jest jakość usług i osobiste zaangażowanie, przy zachowaniu konkurencyjnych cen i dbałości o minimalizację kosztów prowadzonych spraw. Posiadane doświadczenie i umiejętności w dziedzinach naszych specjalności pozwalają nam na przedstawienie oferty porównywalnej z największymi graczami na rynku, w zamian za wynagrodzenie dostosowane do potrzeb Klientów redukujących swoje wydatki na obsługę prawną.

We współpracy z Klientami kierujemy się następującymi zasadami:

bezwzględne zachowanie poufności;

wysoka jakość naszej pracy, przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń;

dążenie do zaoszczędzenia Klientowi kosztów, przy zachowaniu wysokiego poziomu usług i skupieniu się na osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku sprawy;

bieżąca dostępność konkretnego przedstawiciela Kancelarii zajmującego się sprawą;

systematyczne raportowanie stanu prowadzonych spraw;

bieżące konsultowanie podejmowanych kroków z Klientem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.