Specjalizacje

Specjalizacje-tytul

Specjalizacje

Krótka wzmianka o rożnorodności

Krótka wzmianka o różnorodności

Kompleksowa obsługa prawna - konkretne specjalizacje

Nie specjalizujemy się w każdej dziedzinie prawa, ale staramy się o ponadprzeciętność w tych obszarach, na których się skupiamy. Nasza Kancelaria wspiera swoich Klientów opierając się nie tylko na znajomości przepisów, orzecznictwa i piśmiennictwa, ale również na rozległej, stale rozwijanej praktyce i znajomości lokalnej specyfiki. Doradzając, skupiamy się na celach naszych Klientów, szukając rozwiązań bezpiecznych i praktycznych.

Reprezentując w sporach czy negocjacjach koncentrujemy się na kwestiach dla Klienta ważnych, nie szukając zbędnych pól konfliktu, lecz odważnie walcząc o rzeczy istotne. Gdy pojawiające się zagadnienie wykracza poza zakres specjalności Kancelarii oferujemy kontakt ze spacjalistami zewnętrznymi, do których mamy zaufanie. Pracujemy na terenie całej Polski; w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Specjalizacje Kancelarii

Spory sądowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, reprezentując naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań, poczynając od negocjacji ugodowych i przygotowania sprawy, poprzez prowadzenie sprawy przed sądami, a skończywszy na egzekucji orzeczeń. Z sukcesem reprezentowaliśmy w postępowaniach wiele polskich i zagranicznych firm. Nasza praktyka obejmuje między innymi zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami polubownymi i arbitrażowymi. W szczególności nasza praktyka dotyczy:

 - sporów dotyczących wykonania umów;

- dochodzenia należności;

- roszczeń pracowniczych;

- odszkodowań;

- postępowań arbitrażowych;

- odpowiedzialności za błędy zawodowe;

- postępowań administracyjnych.

Obsługa biznesu

Kancelaria FGGK świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw zarówno polskich jak i zagranicznych działających w Polsce. 

W ramach bieżącej obsługi prawnej firm zajmujemy się m.in.:

 - podatkami,

- przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów,

- przygotowywanie wewnętrznych dokumentów (regulaminy, uchwały),

- doradztwem w sprawach korporacyjnych,

- doradztwem w sprawach pracowniczych,

- prowadzeniem szkoleń,

- likwidacją spółek.

Obsługę prawną firm prowadzimy w języku polskim, angielskim i rosyjskim. W celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez naszych Klientów współpracujemy z biurami księgowymi, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi i notariuszami.

 

Prawo karne w biznesie

Coraz więcej obszarów działalności gospodarczej zostaje objętych przepisami prawa karnego, które zmiarzać mają do zwalczania praktyk, które Ustawodawca uznaje za szczególnie szkodliwe. W ramach struktur Prokuratury powstają nowe wyspecjalizowane jednostki ścigające przestępczość związaną z obrotem gospodarczym, opodatkowaniem, daninami publicznymi, ochroną środowiska czy uchybieniami licznym obowiązkom administracyjnym, jakie wprowadzają nowe przepisy. Prowadząc biznes należy mieć świadomość niuansów przepisów karnych, a w razie wszczęcia śledztwa czy dochodzenia związanego z daną działalnością, umiejętnie korzystać z praw, jakie dają osobom zaangażowanym w proces przepisy procedury karnej. Adwokaci Kancelarii od wielu lat doradzają i prowadzą obronę w sprawach związanych z tzw. przestępczością gospodarczą, począwszy od postępowania przygotowawczego, aż do orzeczeń sądowych w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym. 

Podobnie, prowadząc działalność gospodarczą nie jest trudno paść ofiarą przestępców, czy to wyspecjalizowanych grup zajmujących się wyłudzeniami płatności i towarów, oszustwami internetowymi, kradzieżą danych, włamaniami do systemów informatycznych i podrabianiem towarów, czy też osób, które pod pozorem współpracy czy świadczenia pracy przywłaszczają sobie powierzone mienie lub kradną tajemnice przedsiębiorstwa. Skuteczne dochodzenie swoich praw przez pokrzywdzonego w postępowaniu karnym wymaga wsparcia doświadczonego i aktywnego prawnika, który potrafi jasno przedstawić stanowisko Klienta, skomplikowany nieraz kontekst biznesowy przestępstwa oraz nawiązać współpracę z prowadzącymi śledztwo, a następnie rzetelnie reprezentować pokrzywdzonego w sądzie w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego. Nasza Kancelaria prowadzi w tym zakresie wieloletnią, owocną praktykę.

Obsługa cudzoziemców

Kancelaria FGGK posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej Cudzoziemców, zapewniając im doradztwo prawne na najwyższym poziomie oraz prowadzenie spraw m.in. w zakresie:

• legalizacji pobytu Cudzoziemców w Polsce,
• uzyskania obywatelstwa polskiego,
• uzyskania zezwolenia na pracę,
• zakupu nieruchomości w Polsce przez Cudzoziemców,
• prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski,
• rozwodu związku małżeńskiego zawartego z obywatelami polskimi.

Współpracujemy także z notariuszem i tłumaczem przysięgłym w celu zapewnienia naszym Klientom prawidłowego przygotowania dokumentacji, niezbędnej w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Własność intelektualna

Wielu z naszych Klientów to polscy i zagraniczni przedsiębiorcy i twórcy, którym doradzamy w zakresie praw własności intelektualnej i ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Wsparcie prawne Kancelarii obejmuje kwestie znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy patentów, jak też prawa autorskie, ochronę dóbr osobistych, prawo mediów oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Zapewniamy naszym Klientom pomoc w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Polsce i Europie. W przypadku sporu, zwłaszcza naruszenia marki, prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów na etapie zawezwań do zaprzestania naruszeń, negocjacji, jak też przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, karnymi i administracyjnymi, oraz przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Allicante.


Zamówienia publiczne / Fundusze Unijne

Zawodowe zainteresowania zespołu naszej Kancelarii skupione są m.in. wokół zamówień publicznych. Oferujemy profesjonalne doradztwo z tego zakresu. Pomagamy klientom na wszystkich etapach postępowania zamówienia publicznego. Nasze usługi obejmują m.in. przygotowanie dokumentacji postępowania, opiniowanie prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego, udział w postępowaniach odwoławczych, doradztwo na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Mamy doświadczenie w zakresie zamówień realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) oraz zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Doradzamy na rzecz zamawiających (podmiotów publicznych) jak i wykonawców (podmiotów prywatnych).

Start-upy

Nasza specjalizacja w obszarze nowych technologii pozwala nam odpowiadać na potrzeby start-upów działających w tej branży i łączyć doświadczenie prawne ze zrozumieniem specyfiki prowadzonego przez nich biznesu. Usługi Kancelarii obejmują kwestie zarówno utworzenia firmy, stworzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i rozwoju działalności oraz doradztwa prawnego niezbędnego na tym etapie. Kancelaria posiada również bogate doświadczenia w zakresie tworzenia i negocjacji umów inwestycyjnych z podmiotami finansującymi działalność start-upów. W szczególności zajmujemy się: 

- zakładaniem spółek;

- doradztwem w sprawie rozpoczynania działalności;

- przygotowywaniem dokumentacji w zakresie rozpoczęcia działalności – umowy i regulaminy;

- umowami inwestorskimi i negocjacjami.

Nowe technologie

Szeroka praktyka w zakresie praw własności intelektualnej, prawa umów handlowych oraz w tworzeniu start-upów zaowocowała nową specjalnością obejmującą kompleksową obsługę firm nowych technologii. W toku praktyki nabyliśmy również doświadczenie w zakresie prawnych zagadnień związanych z portalem Youtube. W zakresie prawa nowych technologii:

- doradzamy w zakresie umów IT;

- tworzymy regulaminy serwisów i umowy dotyczące działalności on-line;

- zajmujemy się prawem związanym z serwisami Youtube i Instagram;

- prowadzimy sprawy dot. sporów odnośnie oprogramowania lub gier komputerowych;

- wspieramy youtuberów, doradzamy w prowadzeniu działalności na Youtube;

- prowadzimy sprawy o naruszenie dóbr osobistych na Youtube lub innych portalach;

- doradzamy przy wdrożeniach;

- doradzamy w zakresie prawa autorskiego związanego z IT.

Zadzwoń do nas

 

Zadzwoń do nas +48 22 841 26 16

Pokierujemy odpowiednio Twoją sprawą biuro@fggk.pl

 

FAQ

FAQ

FAQ - Masz Start-up lub rozpoczynasz przygodę z biznesem
Oto kilka odpowiedzi które ułatwią Ci decyzję

Czy można otworzyć spółkę na odległość ?

Tak, jest to możliwe. Konieczne jest jednak podpisanie odpowiednich dokumentów przed notariuszem lub w inny sposób właściwy dla danego kraju, a następnie opatrzenie ich apostille lub legalizacja. Takie dokumenty po przetłumaczeniu przysięgłym mogą być podstawą rejestracji spółki w Polsce.

Kto może być w zarządzie sp. z o.o.?

Podstawowe warunki objęcia funkcji w zarządzie spółki z o.o. nie są wysokie. Członkiem zarządu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie została ubezwłasnowolniona). Ponadto członek zarządu nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo, ale warunek ten dotyczy wyłącznie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu,  wiarygodności dokumentów, ochronie informacji, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Czy mogę otworzyć konto bankowe przez pełnomocnika?

Każda spółka powinna posiadać rachunek w polskim banku. Ponieważ proces zakładania rachunku w banku za pośrednictwem kancelarii jest znacznie utrudniany przez banki, zalecane jest otwarcie konta bezpośrednio przez zarząd po utworzeniu spółki.

Czy założenie firmy uprawnia cudzoziemców do pobytu w Polsce?

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. albo zasiadanie w jej zarządzie nie wiąże się z automatycznym nabyciem uprawnień do pobytu na terenie Polski. Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej w dalszym ciągu będzie zobowiązany do wystąpienia o wizę albo zezwolenie na pobyt. Niemniej jednak pełnienie funkcji w zarządzie spółki może być samodzielną podstawą wniosku o pobyt na terenie Polski.

Czy cudzoziemiec może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Cudzoziemiec pochodzący z państwa należącego do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jak obywatele polscy. Obcokrajowiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego może podejmować i wykonywać jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatel polski jeżeli m.in. posiada zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Pozostali cudzoziemcy mają prawo do wykonywania działalności w Polsce wyłącznie w formie spółki.

Ile czasu trwa rejestracja spółki w Polsce?

Procedura rejestracji spółki przez sąd rejestrowy trwa około jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy spółki przed notariuszem. W przypadku osób znajdujących się na terytorium Polski, możliwe jest założenie spółki on-line, co znacznie przyspiesza proces rejestracji.

W jaki sposób opodatkowana jest spółka z o.o.?

Dochód sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki, pod warunkiem że nie zasiadają jednocześnie w zarządzie.

Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy i jaki wkład można wnieść na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o.?

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych. Wkłady można wnieść w formie pieniężnej lub niepieniężnej.