EN RU

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na najwyższym poziomie w prowadzeniu cywilnych, administracyjnych i karnych spraw sądowych oraz w negocjacjach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, reprezentując naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań, poczynając od negocjacji ugodowych i przygotowania sprawy, poprzez prowadzenie sprawy przed sądami, a skończywszy na egzekucji orzeczeń. Z sukcesem reprezentowaliśmy w postępowaniach wiele polskich i zagranicznych firm. Nasza praktyka obejmuje między innymi zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami polubownymi i arbitrażowymi. Mając świadomość, że postępowania przed sądami są ostateczną drogą ochrony interesów firm, zajmujemy się również prowadzeniem negocjacji przedprocesowych mających na celu osiągnięcie rezultatu bez kierowania sprawy na drogę sądową.

Wykonywanie szeregu zawodów, takich jak prawnik, lekarz, czy księgowy, niesie ze sobą odpowiedzialność za życie, zdrowie, czy majątek klientów. Błąd takiej osoby może nieść za sobą poważne skutki, a w konsekwencji uprawniać poszkodowanych klientów do odszkodowania. Ze względu na znaczną specjalizację wskazanych profesji dochodzenie naprawienia szkody łączy się zazwyczaj ze skomplikowanym procesem obejmującym wiele wątków, postępowaniami dyscyplinarnymi, a nawet prokuratorskimi. Spory dotyczą zarówno samych profesjonalistów, jak i firm ubezpieczeniowych odpowiedzialnych z tytułu zawartych polis. Nasza Kancelaria dysponuje doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń od profesjonalistów oraz ich ubezpieczycieli. Prowadzimy negocjacje przedprocesowe, jak też spory sądowe. W imieniu naszych Klientów występujemy jako pełnomocnicy pokrzywdzonych przed organami korporacji zawodowych w postępowaniach dyscyplinarnych, jak też przed organami ścigania.

Wśród dziedzin naszej specjalizacji jedno z wiodących miejsc zajmuje prawo własności intelektualnej obejmujące w szczególności prawo własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty itp.), prawo autorskie, ochronę dóbr osobistych, prawo mediów czy zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Nasza oferta obejmuje zarówno opiniowanie, tworzenie i negocjowanie umów przenoszących prawa autorskie, umów licencyjnych czy też umów dotyczących know – how, jak i prowadzenie sporów z w/w zakresów. Posiadamy doświadczenie w ochronie praw własności intelektualnej naszych Klientów na gruncie prawa cywilnego, karnego, jak i administracyjnego.

Kompleksowo doradzamy i prowadzimy sprawy polskich i zagranicznym klientom w zakresie prawa cudzoziemców, a w szczególności w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób o polskich korzeniach, które pragną uzyskać poświadczenie posiadania polskiego obywatelstwa oraz otrzymać polski paszport. Kancelaria posiada także doświadczenie w procedurach nadania obywatelstwa oraz przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które je utraciły.

Wiele naruszeń praw przedsiębiorców rodzi nie tylko odpowiedzialność cywilną (materialną) naruszycieli, ale również odpowiedzialność karną. Podrabianie produktów, czyny nieuczciwej konkurencji, wyłudzenia towarów czy utrudnianie egzekucji wierzytelności stanowią częstokroć przestępstwa, ścigane z urzędu, bądź na wniosek. Specyfika postępowań karnych tego rodzaju wymaga aktywnego uczestnictwa pokrzywdzonego na każdym z etapów sprawy. Adwokaci naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych i osób prywatnych w postępowaniach karnych począwszy od fazy zawiadomienia o przestępstwie bądź wniosku o ściganie, w postępowaniu przygotowawczym (śledztwie lub dochodzeniu), a także przed sądami wszystkich instancji

Zawodowe zainteresowania zespołu naszej Kancelarii skupione są m.in. wokół zamówień publicznych. Oferujemy profesjonalne doradztwo z tego zakresu. Pomagamy klientom na wszystkich etapach postępowania zamówienia publicznego. Nasze usługi obejmują m.in. przygotowanie dokumentacji postępowania, opiniowanie prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego, udział w postępowaniach odwoławczych, doradztwo na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Mamy doświadczenie w zakresie zamówień realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) oraz zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Doradzamy na rzecz zamawiających (podmiotów publicznych) jak i wykonawców (podmiotów prywatnych).

Wielu z naszych Klientów to polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, którym doradzamy w prowadzonej przez nich działalności inwestycyjnej na terenie Polski. Przeprowadzamy skomplikowane due dilligence nieruchomości w celu oceny ryzyk związanych z jej nabyciem. Pomagamy przy wykorzystaniu nieruchomości jako zabezpieczenia, przygotowujemy w szczególności umowy budowlane, umowny najmu, umowy związane z finansowaniem nabycia nieruchomości. Wspieramy przy pozyskiwaniu wymaganych prawem opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych. Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska itp.

FGGK Freliszka Gosk-Grodzka Karwowski Adwokaci Radcowie Prawni Spółka Partnerska jest polską Kancelarią prawną działającą w Warszawie.

Kancelaria założona została przez adwokatów Krzysztofa Freliszkę i Michała Karwowskiego, jako wyspecjalizowana firma prawnicza zajmująca się przede wszystkim sporami sądowymi z zakresu obrotu gospodarczego, własności intelektualnej, karnej ochrony biznesu, a także odpowiedzialności zawodowej profesjonalistów. W 2016 roku do grona wspólników kancelarii dołączyła adwokat Edyta Gosk-Grodzka poszerzając dodatkowo działalność kancelarii m.in. o sprawy z zakresu zamówień publicznych, funduszy unijnych i prawa telekomunikacyjnego. Łącząc działalność zawodową z edukacyjną, prowadząc projekt Law_IT, zaangażowaliśmy się również we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie „nowych technologii“ (tzw. start-up‘ów).

Mimo, że nasza siedziba znajduje się w Warszawie, prowadzimy sprawy na terenie całej Polski, komunikując się z naszymi klientami również w języku angielskim i rosyjskim.

KRZYSZTOF FRELISZKA

Adwokat, absolwent WPiA UW, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie w procesach sądowych, obejmujące w szczególności reprezentację w licznych postępowaniach gospodarczych i cywilnych. Uczestniczył w projektach doradczych na rzecz Ministerstwa Skarbu i jednostek samorządu terytorialnego, a także w procesie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa.

EDYTA GOSK-GRODZKA

Adwokat / radca prawny w Warszawie, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zamówień publicznych, prawa telekomunikacyjnego, administracyjnego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Doradzała m.in. w projekcie „Internet dla Mazowsza”, realizowanym na rzecz Województwa Mazowieckiego - największym projekcie dotyczącym budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej w Europie.

MICHAŁ KARWOWSKI

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, rotarianin. Od 2006r. prowadzi samodzielną praktykę w Warszawie obejmującą w szczególności spory sądowe, zagadnienia prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawnokarną ochronę działalności gospodarczej. Autor publikacji z dziedziny postępowania cywilnego. Twitter: @mjkarwowski

Lena Dąbrowska

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w zakresie dotyczącym prawnokarnych aspektów praw własności przemysłowej. Autorka publikacji z zakresu procedury cywilnej oraz postępowania karnego.

ELIZA STAWICKA

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym i własności przemysłowej. W kancelarii od października 2008.

BOGDAN WERNIK

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, do egzaminu adwokackiego przystąpił w roku 2017. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie administracyjnym oraz prawie karnym z ukierunkowaniem na prawo karne gospodarcze. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych, w szczególności związanych z prawno-administracyjnymi aspektami branży transportowej, a także z reglamentacją działalności gospodarczej. Z Kancelarią związany od 2015 r.

Kamil Kistryn

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządzanie dokumentacji korporacyjnej, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Karierę rozpoczynał współpracując z renomowanymi kancelariami, świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw branży energetycznej z sektorów paliw płynnych, gazownictwa oraz odnawialnych źródeł energii.

SANDRA FORBERT

Młodszy prawnik. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa karnego oraz prawa własności przemysłowej. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu windykacji należności oraz sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, między innymi takimi jak opracowywaniem zgłoszeń rejestracyjnych, korespondencją z urzędami patentowymi oraz analizą rynku pod kątem podobieństwa znaków towarowych.

MAGDALENA NAGÓRSKA

Kierownik biura Kancelarii, z którą jest związana jest od 2013 roku. Studentka V roku prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Do jej zadań należy koordynowanie obsługi administracyjnej, czynności księgowo – finansowe oraz kadrowe, jak również współpraca z organami ścigania w zakresie procedur celnych. Dba o utrzymywanie dobrych relacji z klientami Kancelarii, organizację sprawnej pracy biura i terminowe wykonywanie zleceń.

Roksana Zawadzka

Asystentka Biura. Opowiada za obsługę administracyjną sekretariatu Kancelarii, bieżące wsparcie pracy prawników, obieg oraz archiwizację dokumentów oraz obsługę korespondencji.

Jakub Wilk

student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się prawem cywilnym oraz handlowym.

Aneta Chmura

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy oraz European Trade Mark and Design Attorney.

Nannan Wang

Partner we współpracującej kancelarii Rainmaker Law Firm z siedzibą w Pekinie. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z podmiotami z Europy środkowej i wschodniej. Prowadzi bieżącą obsługę prawną zarówno przedsiębiorstw państwowych, jak i przedsiębiorców prywatnych, a także start-up. Współpracuje ściśle z Kancelarią przy obsłudze europejskich przedsiębiorców inwestujących na terenie Chin, jak również przedsiębiorców chińskich inwestujących w Polsce.

Zaufanie, jakim obdarzyli nas klienci jest kluczową wartością w funkcjonowaniu Kancelarii. Jest ono wynikiem wieloletniej pracy naszych prawników i obecności Kancelarii na polskim rynku prawnym.

Doświadczeniu w kluczowych dla naszej praktyki dziedzinach prawa towarzyszyło poznanie specyfiki biznesowej wielu obszarów działalności gospodarczej. Pozwoliło nam to na owocną współpracę z Klientami z wielu, nieraz bardzo różniących się branży biznesu: od usług doradczych po przemysł stalowy i energetyczny.

ZAUFALI NAM

Dlaczego powinieneś wybrać nas?

Naszą najlepszą wizytówką są zadowoleni Klienci, a głównym atutem jest jakość usług i osobiste zaangażowanie, przy zachowaniu konkurencyjnych cen i dbałości o minimalizację kosztów prowadzonych spraw. Posiadane doświadczenie i umiejętności w dziedzinach naszych specjalności pozwalają nam na przedstawienie oferty porównywalnej z największymi graczami na rynku, w zamian za wynagrodzenie dostosowane do potrzeb Klientów redukujących swoje wydatki na obsługę prawną.

We współpracy z Klientami kierujemy się następującymi zasadami:

bezwzględne zachowanie poufności;

wysoka jakość naszej pracy, przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń;

dążenie do zaoszczędzenia Klientowi kosztów, przy zachowaniu wysokiego poziomu usług i skupieniu się na osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku sprawy;

bieżąca dostępność konkretnego przedstawiciela Kancelarii zajmującego się sprawą;

systematyczne raportowanie stanu prowadzonych spraw;

bieżące konsultowanie podejmowanych kroków z Klientem.

COOKIES: Serwis stosuje pliki cookies. Pliki cookies stosowane przez Serwis wykorzystywane są w celach statystycznych oraz w celu dostosowania funkcjonalności Serwisu do Twoich preferencji. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że możesz zarządzać plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.